Deze voorwaarden zijn van toepassing op BoekGoud 2023. De verkiezing is eigendom van Boekscout B.V., mede handelend onder de naam Boekscout, statutair gevestigd te Soest, kantoorhoudende te Soest aan de Nieuweweg 109 (3765 GC), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63659050 (hierna: de organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.


Algemeen

Definities

  1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
  2. Verkiezing: de publieks- en vakjuryprijzen BoekGoud.
  3. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
  4. Genomineerde: de auteur(s) van een boek verschenen in 2023.
  5. Boek: een manuscript uitgegeven door Boekscout of Boekscout Yo! of samenwerkingsimprint bc.bs

Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

De website

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

Publieksprijs

Nominaties

De organisatie nomineert voor de publieksprijzen van BoekGoud alle Nederlands- en Engelstalige boeken (unieke titels) die zijn verschenen tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 en bij Boekscout, Boekscout Yo! of imprint bc.bs. Een boek is genomineerd in één categorie. De genres en indeling zijn opgesteld door de organisatie. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie.

Stemprocedure

De verkiezing bestaat uit twee ronden. Allereerst de genreronde, waarin alle genomineerden kans maken op een genreprijs. Na bekendmaking van de genrewinnaars, start de tweede ronde. Hierin nemen alle genrewinnaars deel. Een stemmer mag maximaal één stem uitbrengen.

De eerste ronde (genreronde) loopt van 1 t/m 29 feburari 2024 12:00 uur. De tweede ronde (overallronde) loopt van 6 t/m 13 maart 2024 12:00 uur.

Aan het uitbrengen van een stem zijn geen kosten verbonden, zowel voor de genomineerden als voor stemmers.

Is een stemmer jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen stemmen. De organisatie kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kan de organisatie te allen tijde om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Stemprocedure

Na de analyse van de resultaten wordt bepaald wat de uitslagen zijn. Per genre wordt een winnaar uitgeroepen. De winnaar per genre is het boek dat in het desbetreffende genre de meeste geaccepteerde (volgens fairplayvoorwaarde) stemmen heeft verzameld.

* Er wordt alleen een winnaar uitgeroepen als er minimaal vijf titels in een genre zijn genomineerd. Indien er minder dan vijf titels zijn genomineerd dan komt de categorie te vervallen.

* Een genrewinnaar moet minimaal 25 fair play geaccepteerde stemmen hebben verkregen om kans te maken op de titel.

* Titels die niet in een categorie vallen of indien er niet voldoende genomineerden zijn, worden ingedeeld in de categorie ‘divers’. De winnaar van de categorie 'divers' krijgt wel de oorkonde van zijn orginele genre.

Overallwinnaar

Alleen genrewinnaars maken kans op de publieksprijs overalltitel BoekGoud. Stemmen uit de eerste en tweede ronde gezamenlijk bepalen de winnaar van de overalltitel. De winnaar van de overalltitel is het boek dat de meeste geaccepteerde (volgens fairplayvoorwaarde) stemmen heeft verzameld.

Communicatie

Voor verkiezing mogen genomineerden op de website en in e-mails mensen oproepen deel te nemen aan de verkiezing. Alle genomineerden krijgen daarvoor een aantal banners aangeboden met een unieke link.

Gebruik unieke link

Uitsluitend de door de organisatie aangeleverde unieke link mag gebruikt worden in de online uitingen; aanpassingen aan de unieke link, het onjuist gebruiken van de link, dan wel eigen aanpassingen zullen leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

E-mailcampagnes

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

Fair play

Er mag maximaal één keer één stem worden uitgebracht bij de publieksprijzen van de verkiezing. Er vindt een controle plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. De fraudecheck is bedoeld om de kwaliteit van de dataset te verhogen. Beoordelingen worden onder andere gecheckt op doorlooptijd, antwoordpatronen en er wordt een analyse op IP-adressen uitgevoerd.

De organisatie behoudt zich het recht voor stemmen uit te sluiten indien het vermoeden bestaat dat deze op onreglementaire wijze zijn of worden uitgebracht. Dit kunnen onder andere stemmen zijn:

* Die (semi-) automatisch zijn uitgebracht (bijvoorbeeld door gebruikmaking van scripts, robots en andere geautomatiseerde hulpmiddelen).

* Waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde IP-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen of nagenoeg dezelfde e-mailadressen (o.a. van gratis domeinen, zogenaamde wegwerp-e-mailadressen).

* Waarbij genomineerden of derden prijzen beschikbaar hebben gesteld aan stemmers.

Stemmen die na sluitingsdatum worden bevestigd, tellen niet mee.

Alleen uniek uitgebrachte én tevens bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee. Van deze stemmen kan op basis van de stemgegevens zonder twijfel vastgesteld worden dat het om de stem gaat van een uniek persoon. Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden.

De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

Persoonsgegevens

De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op de internetsite.

Vakjuryprijs

De BoekGoud vakjuryprijs wordt uitgereikt in drie categorieën:

  1. BoekGoud non-fictie: Boeken uit de categorie non-fictie hebben betrekking op de werkelijkheid.
  2. BoekGoud fictie: Boeken in de categorie fictie zijn literatuur met verzonnen elementen.
  3. BoekGoud Yo!: alle boeken uitgegeven door Boekscout Yo!

Een boek is genomineerd in één categorie. De categorieën en indeling zijn opgesteld door de organisatie. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie.

De selectie van de titels heeft plaats op strikt inhoudelijke gronden. De verkoopcijfers spelen hierbij geen enkele rol. De voorselectie van de genomineerden zal worden bepaald door de manuscriptbeoordelaars van Boekscout. Per categorie zullen minimaal drie tot maximaal vijf boeken genomineerd worden voor de vakjuryprijs.

De winnaar per categorie wordt bepaald door de vakjury van Boekscout.

Overige bepalingen

Aansprakelijkheid

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg zijn van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen.

Intellectuele eigendomsrechten

De organisatie beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten van de verkiezing, de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijst, de technologie en de URL. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van de verkiezing (anders dan de informatie die u zelf aan de organisatie heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van de organisatie.

Bij het aanleveren van informatie aan de organisatie verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door de organisatie, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. U vrijwaart de organisatie hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

Contact

Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan wel verdere vragen hebben over de verkiezing, de internetsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via info@boekscout.nl of per post: Nieuweweg 109, 3765 GC Soest.